Υπηρεσίες για Φοιτητές με Αναπηρία

Σκοπός του ΣΚΦ είναι να ικανοποιηθούν οι βασικές ανάγκες και απαιτήσεις των Φοιτητών με Αναπηρία/Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, όπως:

 • Η διαπροσωπική επικοινωνία με τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας
 • Η πρόσβαση στις πανεπιστημιακές κτιριακές εγκαταστάσεις
 • Η πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό (έντυπο και ηλεκτρονικό), στον πίνακα και τις προβολές της αίθουσας διδασκαλίας,στις γραπτές εξετάσεις καθώς και στο περιεχόμενο του διαδικτύου
 • Η ενσωμάτωση και διευκόλυνση φοιτητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
 • Η συνεργασία με διάφορους Φορείς και Ιδρύματα με ανάλογους επιστημονικούς στόχους 
 • Υποστήριξη των νέων σπουδαστών στη μεταβατική περίοδο προσαρμογής τους στο νέο εκπαιδευτικό περιβάλλον 
 • Ενημέρωση και συνεργασία με υπεύθυνους των τμημάτων, τις γραμματείες, τους διδάσκοντες καθώς και τους ακαδημαϊκούς συμβούλους για την αντιμετώπιση των αναγκών που προκύπτουν καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους
 • Ενδυνάμωση της ταυτότητας τους και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική κοινότητα των Σχολών του Πανεπιστημίου Κρήτης 
 • Ψυχολογική και συμβουλευτική στήριξή τους σε τυχόν κοινωνικά και συναισθηματικά ζητήματα που τους απασχολούν, σε ατομικό και ομαδικό πλαίσιο.  
 • Στήριξη και ενδυνάμωση φοιτητών με μαθησιακές δυσκολίες με εξατομικευμένα προγράμματα παρέμβασης, σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.
 • Στήριξη με το θεσμό των  «Βοηθών Σπουδών»: εθελοντές μεταπτυχιακοί ή προπτυχιακοί φοιτητές οι οποίοι συν-εργάζονται συστηματικά σε όλη τη διάρκεια ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου, με το φοιτητή που έχει κάποια ειδική εκπαιδευτική ανάγκη, προκειμένου να καλυφθούν εκπαιδευτικές του ανάγκες

Σε κάθε περίπτωση, στόχος είναι η καλύτερη κατάρτιση των φοιτητών με ειδικές ανάγκες και η δυνατότητα να αποδώσουν αυτό που πραγματικά γνωρίζουν.

α) Άτομα πάσχοντα από σοβαρές ασθένειες (Ν.3794/ΦΕΚ Α’/156/4-9-2009, Εγκύκλιος ΥΠΕΠΘ Φ5/1449/Β3).

Πρόκειται για φοιτητές που έχουν εισαχθεί χωρίς εξετάσεις, καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, σε ποσοστό 5% (νοητική αναπηρία, αισθητηριακές αναπηρίες όρασης [τυφλοί, αμβλύωπες με χαμηλή όραση], αισθητηριακές αναπηρίες ακοής [κωφοί, βαρήκοοι], κινητικές αναπηρίες, χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα).

 

β) Άτομα με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.

Πρόκειται για φοιτητές που έχουν αξιολογηθεί από αναγνωρισμένα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ. πρώην ΚΕΔΔΥ), Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, Κέντρα Ψυχικής Υγιεινής, Πιστοποιημένα Κέντρα του Υπουργείου Παιδείας για αξιολόγηση και πιστοποίηση ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες, Κέντρα Ψυχικής Υγείας, ψυχιατρικές γνωματεύσεις και προσκομίζουν ειδική διαγνωστική έκθεση στην οποία αναφέρεται η περιοχή δυσκολίας (π.χ. δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, δυσαριθμησία, κλπ).

 

γ) Άλλες ειδικές κατηγορίες ή αναπηρίες.

Πρόκειται για φοιτητές που κατά τη διάρκεια των σπουδών τους αντιμετωπίζουν μόνιμο ή παροδικό σωματικό ή ψυχικό πρόβλημα υγείας, το οποίο επηρεάζει την παρακολούθηση του προγράμματος σπουδών και δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες (διαταραχή ελλειμματικής προσοχής- υπερκινητικότητα [ΔΕΠ-Υ], διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, ψυχικές διαταραχές και πολλαπλές αναπηρίες).

Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες η υποβολή αιτήματος για κάθε έτος γίνεται

 • για το χειμερινό εξάμηνο : έως 01 Δεκεμβρίου 
 • για το εαρινό εξάμηνο : έως 01 Απριλίου 
 • για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου : έως 15 Ιουλίου