skip to main content
 • Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών
 • Συμβουλευτική Φοιτητών
 • Φοιτητές με Αναπηρία
 • Εθελοντισμός
 • Άμεση Βοήθεια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: Άρθρο 2. Αντιμετώπιση Επειγόντων Περιστατικών

Ως επείγοντα περιστατικά ορίζονται αυτά που διαδραματίζονται στο χώρο του Πανεπιστημίου (campus), από φοιτητές προς τρίτους είτε από τρίτους προς φοιτητές και ενέχουν τον κίνδυνο βίας, αυτοκτονίας ή σοβαρής διατάραξης της ακαδημαϊκής τάξης από άτομα με έκδηλη ή πιθανολογούμενη ψυχική διαταραχή.

 1. Η πρώτη εκτίμηση του επείγοντος  γίνεται τηλεφωνικά στη συνδιάλεξη του παραπέμποντα και του προσωπικού του Σ. Κ. Η συνομιλία αυτή καθορίζει τη φύση του επείγοντος περιστατικού (επικείμενη βία, αυτοκτονία, διασπαστική συμπεριφορά) και το βαθμό επικινδυνότητάς του.
 2. Το προσωπικό του Κέντρου σε κάθε περίπτωση αναλαμβάνει το περιστατικό με επί τόπου επισκόπηση και εκτίμηση. Αν ο βαθμός επικινδυνότητας έχει κριθεί υψηλός, το προσωπικό του Κέντρου θα πρέπει να συνοδεύεται από προσωπικό ασφαλείας. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να είναι γνωστή σε τρίτους, πού και με ποιον βρίσκεται το προσωπικό του Συμβουλευτικού Κέντρου το οποίο δε θα πρέπει να απομονώνεται σε κλειστές ή κλειδωμένες αίθουσες χωρίς οδό διαφυγής.
 3. Επί τόπου συνέντευξη.

3.1 Σε περίπτωση φοιτητή με ψυχική διαταραχή ο οποίος είναι συνεργάσιμος, ακολουθείται η ρουτίνα των τακτικών ραντεβού ή ο φοιτητής παραπέμπεται άμεσα στο εφημερεύον νοσοκομείο με τη μεσολάβηση του προσωπικού του Κέντρου.

3.2 Σε περίπτωση φοιτητή με ψυχική διαταραχή ο οποίος όμως ΔΕΝ είναι συνεργάσιμος, τίθεται σε κίνηση η διαδικασία της ακούσιας ψυχιατρικής εξέτασής του, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Αυτή περιλαμβάνει τα κάτωθι αναγκαστικά βήματα:

3.2.1. Το προσωπικό του Κέντρου εισηγείται στον Πρύτανη να ζητήσει από τον εισαγγελέα την έκδοση άδειας ακούσιας εξέτασης.

3.2.2.  Ο Πρύτανης επίσης καλεί την Επιτροπή Ασύλου ώστε να αρθεί προσωρινά το άσυλο για να επιτρέψει στις αρμόδιες αστυνομικές δυνάμεις να οδηγήσουν τον ασθενή σε ασφαλή χώρο.

3.2.3.  Οι αρμόδιες αστυνομικές δυνάμεις οδηγούν τον ασθενή σε ασφαλή χώρο και ακολούθως για ακούσια ψυχιατρική εξέταση στο εφημερεύον νοσοκομείο.

3.2.4.  Το προσωπικό του Κέντρου παρευρίσκεται στο πλευρό του ασθενή μέχρι την άφιξη των αστυνομικών δυνάμεων.

3.2.5.   Εάν ο ασθενής είναι ξένος υπήκοος, τότε ενημερώνεται και η πρεσβεία.

3.2.6.   Σε κάθε περίπτωση ενημερώνεται από το προσωπικό του Κέντρου και η οικογένεια του φοιτητή, εκτός αν το περιστατικό έχει συμβεί από μη φοιτητή στο χώρο του Πανεπιστημίου. Στην περίπτωση αυτή ακολουθούνται όλα τα προηγούμενα αλλά το προσωπικό του Κέντρου δεν είναι υποχρεωμένο να ενημερώσει τους οικείους του ασθενή. Το τελευταίο αποτελεί έργο της αστυνομίας και των νοσηλευόντων ιατρών.

3.3 Σε περίπτωση αυτοκτονικού ασθενή φοιτητή, όπου δεν επαπειλείται βία προς τρίτους ούτε διαταράσσεται η ακαδημαϊκή τάξη, αλλά απειλείται η ζωή του ιδίου του ασθενή, το προσωπικό του Κέντρου διενεργεί πανομοιότυπα, όπως και προηγούμενα.

3.4 Σε περίπτωση μη συνεργαζόμενου αυτοκτονικού ασθενή φοιτητή (ή μη φοιτητή που δρα στο campus) με άμεση απειλή της ζωής του (π.χ πτώση από ύψος) το προσωπικό του Κέντρου οφείλει να ενημερώσει τον Πρύτανη για την άμεση προσέλευση της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

 1. Σε περίπτωση βίας ή σοβαρής διατάραξης της ακαδημαϊκής τάξης από άτομα χωρίς έκδηλη ή πιθανολογούμενη ψυχική διατάραξη, το προσωπικό του Κέντρου δεν έχει αρμοδιότητα παρέμβασης, η οποία στις περιπτώσεις αυτές επαφίεται στην κρίση των αρχών του Πανεπιστημίου.
 2. Σε περίπτωση βίας ή σοβαρής διατάραξης της ακαδημαϊκής τάξης που ενέχουν τη χρήση όπλων (πυροβόλων, μαχαιριών κ.λ.π) ή τη δέσμευση  ομήρων, το προσωπικό του Κέντρου δεν έχει αρμοδιότητα παρέμβασης. Η παρέμβαση θα πρέπει να περιλαμβάνει ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας για αφοπλισμό των δραστών ή/και ειδικούς διαπραγματευτές της αστυνομίας για την απελευθέρωση ομήρων, ανεξάρτητα από το εάν ο/οι δράστες έχουν έκδηλη ή πιθανολογούμενη ψυχική διαταραχή.
 3. Η βίαιη και εχθρική ή ανάρμοστη ή προσβλητική συμπεριφορά μετά από χρήση αλκοόλ (μέθη) ή χρήση ουσιών καθώς και η βίαιη και εχθρική ή ανάρμοστη ή προσβλητική συμπεριφορά που προκύπτει από την ανάγκη για εξεύρεση της ουσίας, δε συνιστούν ψυχικές διαταραχές και ως εκ τούτου η καταστολή αυτών των συμπεριφορών και των συνεπειών τους δεν εμπίπτει στη συμβουλευτική/ψυχολογική αρμοδιότητα του Συμβουλευτικού Κέντρου.
 4. Σε περιπτώσεις υψηλού προφίλ με κάλυψη από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το προσωπικό του Κέντρου δεν οφείλει να δίδει συνεντεύξεις στον τύπο. Σε αυτές τις περιπτώσεις το προσωπικό του Κέντρου θα παραπέμπει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στο Γραφείο Τύπου του Πανεπιστημίου.

Επιστροφή στον Κανονισμό Λειτουργίας